Statut Stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA „AKTYWNA STRONA ŻYCIA”


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


Art. 1

Stowarzyszenie „AKTYWNA STRONA ŻYCIA” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem skupiającym ludzi sportu, kultury, nauki oraz wszystkie osoby, które wyrażą chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i będą stosować się do postanowień niniejszego Statutu.

Art. 2

  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
  2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

  3. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony.

  4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy niniejszego Statutu oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104) i prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  5. Stowarzyszenie cieszy się własną autonomią i jest swobodnie zarządzane i kierowane przez jego członków.

  6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków Stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także innych organizacji. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita jest stroną.

  7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz innych  osób niezwiązanych ze stowarzyszeniem. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.


Art. 3

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się własnym oznaczeniem graficznym.

 2. Godło Stowarzyszenia wraz z nazwą Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej właściwej dla ochrony dóbr osobistych.


Rozdział II
Cele i formy działania

Art. 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. popularyzacja sportów indywidualnych, zespołowych, rekreacyjnych;
 2. krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 3. promocja zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego , turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
 4. edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia;
 5. rozwój zainteresowań członków Stowarzyszenia;

 6. promowanie i upowszechnianie osiągnięć sportowych swych członków w kraju i za granicą;

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizację masowych imprez sportowych, zawodów oraz imprez rekreacyjnych;

  2. organizację wspólnych treningów;

  3. organizację wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe;

  4. organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów wypoczynkowych;

  5. uczestniczenie w imprezach sportowych;

  6. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie sympozjów i konferencji;

  7. działania marketingowe i promocyjne;

  8. współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi w celu zapewnienia członkom klubu właściwych warunków do uprawiania sportu;

  9. współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze;

  10. wspieranie sportu osób niepełnosprawnych;

  11. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;

  12. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Działalność gospodarcza

Art. 5

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 1. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki


Art. 6

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, który akceptuje Statut i zawarte w nim cele.

 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.
 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
 1. przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia,
 2. czynnego popierania celów Stowarzyszenia;

Art. 7

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

 2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansowa, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

 3. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

Art. 8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek członkowskich wedle zasad uchwalonych przez Władze Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 1. Członkowie  wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

Art. 9

 1. Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 1. Warunkiem przyjęcia osoby małoletniej, o której mowa w ust. 1 w poczet członków, jest posiadanie przez kandydata pozytywnych referencji dwóch osób pełnoletnich i przyjęcie kandydata przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.


Art. 10

  1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

   1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

   2. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych,

   3. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

   4. wykluczenia członka przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, z powodu nieopłacenia składek członkowskich za okres jednego roku.

  2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

  3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 11

Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje rejestr członków.

 

Rozdział V
Organizacja Stowarzyszenia
Reprezentacja

Art.12

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna.

Art. 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalania Statutu i zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,

 12. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej,

 13. określenie zasad regulowania składek, w szczególności uchwalanie wysokości składek członkowskich,

 14. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zebranie Nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub drogą elektroniczną na wskazany w deklaracji członkowskiej adres e-mail oraz poprzez zamieszczenie informacji o Walnym Zebraniu Członków na stronie internetowej Stowarzyszenia nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem Zebrania. Powiadomienie o Walnym Zebraniu Członków drogą elektroniczną uważa się za wystarczające.

 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Art. 14

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje bieżącą pracą wewnątrz Stowarzyszenia.

 2. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym z Prezesa oraz Wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 3. Organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Zarządu.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 5. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. uchwalanie własnego Regulaminu działania,

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 6. pobieranie od Członków składek członkowskich,

 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 10. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 11. przyjmowanie i skreślanie członków;

 1. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i zmiany w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji dokonywane są przez Walne Zebranie Członków spośród grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia, większością kwalifikowaną 4/5 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym.

 2. Podczas trwania kadencji członek może dokonać rezygnacji z pełnionej funkcji. W takim przypadku Zarząd może w miejsce ustępującego członka dokonać wyboru uzupełniającego spośród członków Stowarzyszenia. W razie gdy skład Zarządu zmniejszy się o więcej niż połowę, Zarząd w terminie 1 miesiąca zwołuje Walne Zebranie Członków w celu powołania nowego Zarządu.

 3. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i zapadają zwykłą większością głosów, zaś w  przypadku ich równości decydujący jest głos Prezesa. 

Art. 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Art. 16

  1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów na okres 4 lat, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

5. Członek Komisji nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia.


Art. 17

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i ofiarności publicznej,

 3. działalności statutowej członków,

 4. odsetek i dochodów z kapitału,

 5. składek członkowskich,

 6. dochodów z działalności gospodarczej,

 7. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

2. Zebrany fundusz służy realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych odrębnymi przepisami, dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału majątku członków Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


Art. 18

  1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie Członków i wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

  2. Zmiany Statutu w zakresie wyboru i odwoływania władz Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.


Art. 19

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Zebranie Członków większością ¾ głosów oddanych przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. O przeznaczeniu funduszy powstałych z wpłaconych składek, w związku z likwidacją Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków w uchwale o likwidacji.

Art. 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104).